Vol342嫩模Emily顾奈奈浴室里破烂内衣湿身诱惑41PEmily尤蜜荟

Vol342嫩模Emily顾奈奈浴室里破烂内衣湿身诱惑41PEmily尤蜜荟

阴黄茵陈四逆主,便溏尿秘茵五苓。太阳失汗则有头痛目瞑之兆,阳明失下则有漱水不欲咽之征。

欲饮不能饮,欲食不能食,欲卧不能卧,欲行不能行,精神忽忽,如神若鬼附其形体,而莫知所适从也。故白虎汤证,遍身自汗出者,仲景谓之散越,不发于黄也。

黄芩汤,即黄芩、甘草、白芍、大枣也。干姜附子汤白通汤白通加人尿猪胆汁汤四逆汤通脉四逆汤茯苓四逆汤理中汤桂枝人参汤附子理中汤治中汤姜附加葱白通剂,更加尿胆治格阳,加草四逆葱通脉,加参茯苓四逆方。

然凉药亦未尝不用,用于既破之后则佳。少阴经有寒厥,而无热厥。

里和,误以寒药下之太早;表热未入于里,而寒下,利不止;及或表热里寒而自利者,急以四逆汤攻里,利止里和,急以解于表也。或以肺养皮毛,心养血脉,脾养肌肉,肝养筋膜,肾养骨髓,以此浮沉而分五脏之脉者,言脉位则可,为用则有失治病之道也。

 上为细末,每用少许吹入喉中,未成者速散,已成者即破立愈。 投之热药,则肌肉无元气,不足以当之,徒增苦。

Leave a Reply